logo logo
logo bip

 Kościan, 15.04.2020 r.

BZP.271.1.5.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZ.I POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843 ) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego utrzymania terenów zieleni miejskiej   w mieście Kościanie część I - Wykaszanie trawy  na powierzchniach pochyłych (terenach wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry, skarpach  nasypu  torów oraz rowów wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Kościan -  Grodzisk Wlkp.)  w mieście Kościanie, przyjęto ofertę firmy   UNICUS Usługi Ogrodnicze Aleksandra Wróblewska – Nowaczyk ul. Rydzowa 4/20, 91-211 Łódź za cenę 62.307,18 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

                                                                                                            

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -płatność faktury/rachunku

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

UNICUS Usługi Ogrodnicze Aleksandra Wróblewska – Nowaczyk ul. Rydzowa 4/20, 91-211 Łódź

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

Z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych