logo logo
logo bip

                                                                                                                                                                                                                    

BZP.271.1.6.2020                                                                                                                                    

                                                                                                                                 Kościan, 25.03.2020 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i dróg  gruntowych  wzmocnionych gruzem ceglano-betonowym z ewentualnym uzupełnieniem – odziarnieniem nawierzchni na terenie miasta Kościana.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.) informuje się, że przyjęto ofertę  za cenę 186 584,85 zł.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1a, Kiełczewo, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,0

 

I

                                                                                                                           Z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                      /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                               Kierownik Biura Zamówień  Publicznych