logo logo
logo bip

 

Kościan, 16.10.2019 r.

BZP.271.1.18.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącegoprzebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”, przyjęto ofertę firmy  Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew za cenę 215.079,46 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -termin płatności faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

ZESTI FOS sp. z o.o.  05-140 Serock, Dębe 5G

 

53,38

 

40,00

 

93,38

 

II

2.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

--------------

 

-------------

 

-------------

Oferta odrzucona

3.

MAGELEKTRO Kaźmierczak sp. j. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

 

47,69

 

40,00

 

87,69

 

III

4.

Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

 

 

                                                                                                            

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych