logo logo
logo bip

Kościan, 13.09.2019 r.

BZP.271.1.16.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego przebudowy ul. Północnej oraz budowy drogi - ul. Gen. K. Pułaskiego w ramach realizacji zadania "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej", przyjęto ofertę firmy  INFRAKOM Kościan sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan za cenę  2.163.726,70 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

55,57

 

40,00

 

95,57

 

IV

2.

Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

 

53,65

 

40,00

 

93,65

 

V

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”- Gostyń sp. z o.o.,  63-800 Gostyń, Grabonóg 69 b

 

56,90

 

40,00

 

96,90

 

III

4.

„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

 

57,01

 

40,00

 

97,01

 

II

5.

Konsorcjum Firm

LIDER PHU Bud-Bruk Ryszard Mielcarek ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

Członek Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń.

 

 

 

 

51,82

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

91,82

 

 

 

 

VII

6.

INFRAKOM Kościan sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

7.

NODO sp. z o.o. ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

 

53,09

 

40,00

 

93,09

 

VI

 

 

 

                                                                                                            II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana

                Kinga Czarnecka