logo logo
logo bip

Kościan, 25.03.2021 r.

BZP.271.1.18.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane wewnętrzne w ramach zadania” Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem” w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja, przyjęto ofertę  Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOMONT” ul. Północna 5, 64-000 Kościan za cenę  4.448.572,88 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -okres gwarancji

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Lider:

MD KONS sp. z o.o. 62-260 Łubowo Żydówko 6

Uczestnik: Zakład Budowlano- Sztukatorski Konserwacja Zabytków

Marian Domaniecki, ul. Sobotecka 10, 60-161 Poznań

 

37,59

 

40,00

 

77,59

 

II

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT  sp. z o.o. ul. Północna 5, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych