logo logo
logo bip

Kościan, dnia 30 października 2019 r.

BZP. 271.1.19.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybieprzetargunieograniczonego na  udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 3.500.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej  Kościan  wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa  za  cenę 252 037,05 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 100 % cena

Razem

Kolejność

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

100,00

100,00

I

 

 

                                                                                                                      II Zastępca  Burmistrza

                                                                                                                      Miasta Kościana

                                                                                                                     /-/ Kinga Czarnecka

 

 

 

H.W.