logo logo
logo bip

Kościan, 02.04.2020 r.

BZP.271.1.4.2020

 

 

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego utrzymania czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) związku z rezygnacją z podpisania umowy firmy CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542, przyjęto  najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, ofertę Firmy KOSS Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna , ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan za cenę 225.485,39 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów - kryterium `

100 % cena

 

Kolejność ofert

 

1.

ELDI Sp. z o.o. ul. Szlak nr 77, lok. 222, 31-153 Kraków

 

 

Oferta odrzucona

 

2.

JAK-BUD Jakub Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 20 I, 62-510 Konin

91,76

II

 

3.

KOR-BUD Albert Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 10 , 62-510 Konin

43,86

IV

4.

 

CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

 

Odmowa podpisania umowy

5.

Zakład Usług Porządkowych Katarzyna Biała ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

85,54

III

6.

KOSS Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

 

100,00

 

I

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

        Piotr Ruszkiewicz