logo logo
logo bip

Kościan, dnia 01 października 2020 r.

BZP. 271.1.9.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybieprzetargunieograniczonego na zagospodarowanie terenu Łazienek w ramach realizacji zadania „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 wybrano ofertę MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Poznańska 99, 61-160 Czapury za cenę 1 822 564,75 zł.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 % termin płatności faktury/rachunku

Razem

Kolejność

1.

DREAM HAUSE DEVELOPERS Spółka Cywilna

Łukasz Potocki, Łukasz Matyja

ul. Franciszka Winowicza 4

64-000 Kościan

----------------

-------------------

-------------

Oferta odrzucona

2.

SORTED Sp. z o.o.

Chyliczki

 ul. Wschodnia  27B

05-500 Piaseczno

29,40

40,00

69,40

VI

3.

GARDEN PROJECT

Justyna Krupa-Gust

ul. Krotowskiego 12/4    62-050 Mosina

47,67

40,00

87,67

II

4.

MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

ul. Poznańska 99

61-160 Czapury

60,00

40,00

100,00

I

5.

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIREA” Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego18

64-100 Leszno

41,94 

40,00

81,94

IV

6.

NODO Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

34,28 

40,00

74,97

V

7.

MAGARD Sp. z o.o.

ul. Lachowicka 24

61-333 Poznań

45,28 

40,00

85,28

III

 

                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                          /-/ Regina Mielcarek

                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych