logo logo
logo bip
Ogłoszenia o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy - zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych- część I

Kościan, dnia 21.11.2019 r.

 

BZP.271.1.22.2019

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 15.11.2019 r. podpisano umowę na część I zamówienia polegającego na  zimowym utrzymaniu jezdni dróg gminnych i powiatowych z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński ul. Bruszczewska 7, Przysieka Polska, 64-030 Śmigiel za cenę 171.720,00 zł.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

ogłoszenie o zawarciu umowy - udzielenie długoterminowego kredytu

Kościan, dnia 20 listopada 2019 r.

BZP. 271.1.19.2019

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 Informuje się, że w dniu 12.11.2019 r. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 3.500.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej  Kościan  za cenę  252 037,05 zł.

 

 

                                                                                                                      z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                      /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                      Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - budowa ul. Czempińskiej w Kościanie.

Kościan, dnia 13.11.2019 r.

 

BZP.271.1.21.2019

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

 

 

 

Informuje się,  że w dniu 12.11.2019 r. podpisano umowę dotyczącą budowy ul. Czempińskiej w Kościanie z    Zakładem Instalacyjno Budowlanym Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek za cenę  1.364.851.29 zł

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawa i przesył paliwa gazowego

Kościan, dnia 05 listopada 2019 r.

BZP. 271.1.20.2019

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

          Informuje się, że w dniu 26.09.2019 r. podpisano umowę z  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Departament Klientów Biznesowych Biuro Klientów Instytucjonalnych, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa  na dostawę i przesył paliwa  gazowego do celów grzewczych na obiekcie  przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie    za cenę 679 097,72  zł.

 

 

                                                                                                                             z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                            /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Pułaskiego w Kościanie.

Kościan, dnia 24.10.2019 r.

 

BZP.271.1.18.2019

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY

 

 

Informuje się,  że w dniu 22.10.2019 r. podpisano umowę dotyczącą przebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej” z firmą   Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew za cenę 215.079,46 zł.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

głoszenie nr 550202540-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Kościan: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie. Do tej pory Zamawiający dysponował dwiema umowami na dostawę paliwa gazowego:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościan, Krajowy numer identyfikacyjny 41105060000000, ul. al. Tadeusza Kościuszki  22, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 512 14 66, e-mail bzp@koscian.pl, faks 655 122 700.
Adres strony internetowej (url): www.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie. Do tej pory Zamawiający dysponował dwiema umowami na dostawę paliwa gazowego:
Numer referencyjny  BZP.271.1.20.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie. Do tej pory Zamawiający dysponował dwiema umowami na dostawę paliwa gazowego: 1). gaz ziemny zaazotowany Lw (Gz-41,5) przy ciśnieniu nie niższym niż 150kPa w taryfie BS-5 i grupie taryfowej OSD Lw-5, moc umowna 392 kWh/h, 2) gaz ziemny zaazotowany Lw przy ciśnieniu nie niższym niż 280kPa w taryfie BS-6 i grupie taryfowej OSD Lw- 6.1, moc umowna 592 kWh/h. 2. Gaz ma być dostarczany do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 3. Urządzenie grzewcze zasilane z przyłącza o grupie taryfowej S-5: 1) kocioł kondensacyjny De Dietrich C230-210 ECO Diematic 3 o mocy 44-217 kW, 2) kocioł kondensacyjny De Dietrich C230-210 ECO K3 o mocy 44-217 kW, 3) kocioł kondensacyjny De Dietrich PRO MCA 115 Diematic System INNOVENS o mocy 18,4 – 114 kW, 4) kocioł kondensacyjny De Dietrich PRO MCA 115 Diematic System INNOVENS o mocy 18,4 – 114 kW, 5) kocioł kondensacyjny De Dietrich PRO MCA 45 Diematic System INNOVENS o mocy 8.9 – 42 kW. 4. Urządzenie grzewcze zasilane z przyłącza o grupie taryfowej S-6: 1) kocioł gazowy LOOS UNIMAT o mocy 1000 kw, 2) kocioł gazowy LOOS UNIMAT o mocy 1000 kw. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu w okresie od 1 października 2019 r. do 30 sierpnia 2023 r. wynosi do grupy taryfowej BS-5: 1 971 048 kWh, dla grupy taryfowej BS-6: 2 801 164 kWh.

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV:

65210000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 4 i art 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszenie nr 592481-N-2019 z dnia 2019-09-03, nie wpłynęła żadna oferta, co zostało potwierdzone ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia nr 510196069-N-2019 z dnia 17-09-2019 r. Zaistniała konieczność wyłonienia wykonawcy mającego zapewnić dostawę i przesył paliwa gazowego. Z poczynionych ustaleń dostawę może wykonać PGNiG Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o. , ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, które jest jedynym dostawcą gazu ziemnego zaazotowanego (GZ 41,5), dla przedmiotowych lokalizacji Zamawiającego. Gaz ten nie występuje na giełdzie, przez co inni Sprzedawcy nie mogą go kupić i odsprzedać, a co za tym idzie żaden podmiot poza PGNiG nie jest w stanie dostarczyć gazu zaazotowanego. Ponadto na terenie jednostki Zamawiającego znajduje się tylko jedna sieć dystrybucyjna gazu zaopatrywana w gaz zaazotowany przez co brak jest możliwości zaopatrzenia Zamawiającego w gaz wysokometanowy, które może być nabywany w trybach konkurencyjnych. W związku z powyższym, mając na uwadze iż PGNiG jest jedynym Wykonawcą niniejszego przedmiotu zamówienia, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w ocenie Zamawiającego jest uzasadnione.

 

                                                                                            z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                          /-/ Regina Mielcarek

                                                                                        Kierownik Biura Zamówień Publicznych