logo logo
logo bip
Zamówienia poniżej 30 000 EURO

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Miejską Kościan w 2019 roku wraz ze specyfikacją warunków przetargu.

Zapytanie ofertowe- przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie

Kościan, 07.10.2019 r.

 

BZP. 271.2.38.2019

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na przebudowę pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – etap II.

 

Zamawiający:   Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.11.2019 r.
 2. Zakres prac w ramach II etapu przebudowy pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a.”

1)      Wentylacja, klimatyzacja
Montaż wentylatorów, montaż kanałów wentylacyjnych, montaż systemu klimatyzacji wraz z uruchomieniem instalacji, montaż nawietrzników podokiennych

2)      Instalacja hydrantowa
Montaż rurociągu stalowego, montaż wodomierza skrzydełkowego JS Ø32, montaż zaworu pierwszeństwa, montaż skrzynki hydrantowej, próby szczelności

3)      Instalacja centralnego ogrzewania
Montaż rurociągów c.o., podłączenie grzejników płytowych, montaż grzejników płytowych, montaż głowic termostatycznych, montaż nagrzewnic wodnych

4)      Roboty budowlane
Wykonanie sufitów podwieszanych płytami G-K o pow. 185,0m2 w pomieszczeniu sali szkoleniowo - widowiskowej oraz przedsionku, izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sufitach podwieszanych

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

1)        projekcie budowlanym (załącznik nr 1),

2)        specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót  (załącznik nr 2),

3)        przedmiar robót (załącznik nr 3).

 1. Kryterium wyboru oferty:  najniższa cena.
 1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.
 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę ) wynosi 36 miesiący  od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.
 3. Sposób obliczenia : cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty – załącznik do zapytania ofertowego nr 4. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.
 4. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do podpisania w imieniu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku niezałączenia pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
 5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis

Zapytanie ofertowe –przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – etap II.

 nie otwierać przed 14.10.2019”.

 1. Oferty należy złożyć do dnia 14 października 2019 roku  do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 14.10.2019 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
 3. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 4. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Mikołaj Grabowski pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego  –  pisemnie e-mailem: mikolaj.grabowski@koscian.eu
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 6.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na  przebudowę pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – etap II sprawa numer BZP.271.2.38.2019;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

W załączeniu:

 1. Architektura.
 2. Instalacje sanitarne.
 3. Przedmiar robót.
 4. Formularz oferty.
 5. Projekt umowy.

z up. Burmistrza Miasta Kościana

                Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych