logo logo
logo bip
Zamówienia poniżej 30 000 EURO

Zapytanie ofertowe - wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych w budynku ul. Bernardyńska 2 w Kościanie

Kościan, 09.10.2020 r.

 

BZP. 271.2.45.2020

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na II, III, IV piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie .

 

Zamawiający:   Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14.12.2020 r.
 2. Zamówienie obejmuje następujące części:

1)      wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na II piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie,

2)      wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na III piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie,

3)      wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na IV piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

1)        rzucie II, III i IV piętra  (załączniki nr 4 do 6),

2)        przedmiarach robót (załączniki nr 7 do 9).

 1. Zakres prac do wykonania poszczególnych części określają projekty umów – załączniki nr  od 1 do 3.
 2. Kryterium wyboru oferty:  najniższa cena.
 3. Zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego i dołączenie go do oferty.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na część  od 1 do 3.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub dowolnie wybraną część.
 1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.
 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę ) wynosi 36 miesiący  od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.
 3. Sposób obliczenia : cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzami ofert – załączniki do zapytania ofertowego nr 10,11 i 12. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.
 1. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do podpisania w imieniu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku niezałączenia pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis

Zapytanie ofertowe –

Część I : wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na II piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie,

Część II: wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na III piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie,

Część III :wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na IV piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

 nie otwierać przed 19.10.2020”.

 1. Oferty należy złożyć do dnia 19 października 2020 roku  do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 19.10.2020 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
 3. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 4. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Mikołaj Grabowski pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego  –  pisemnie e-mailem: mikolaj.grabowski@koscian.eu
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 6.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na  wydzielenie korytarza ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na II, Iii i IV piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie sprawa numer BZP.271.2.45.2020;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

W załączeniu:

 1. Projekt umowy dla części I
 2. Projekt umowy dla części II.
 3. Projekt umowy dla części III.
 4. Rzut II piętra.
 5. Rzut III piętra.
 6. Rzut IV piętra.
 7. Przedmiar robót dla części I.
 8. Przedmiar robót dla części II.
 9. Przedmiar robót dla części III.
 10. Formularz oferty dla części I.
 11. Formularz oferty dla części II.
 12. Formularz oferty dla część III..

Z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 19.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe - wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynek nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

Kościan,  dnia 24 września 2020 r.

BZP. 271.2.42.2020  

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie  wymiany pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2020 r.
 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w:

1)        szczegółowej specyfikacji technicznej – (załącznik nr 1),

       rys . rzut dachu (załącznik nr 2),

2)        przedmiarze robót (załącznik nr 3).

 1. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonanie robót budowlanych.
 1. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 2. Sposób obliczenia: powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do formularza oferty kosztorysu ofertowego. Zalecana metoda kalkulacji, polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót i ich jednostkowych brutto. W ofercie należy podać cenę kosztorysową brutto w złotych polskich. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Cenę  należy skalkulować na podstawie przedmiaru i specyfikacji technicznej.

 1. Wymagania co do oferty:

1)             Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)             ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację.

 1. Postanowienia do umowy z przyszłym Wykonawcą stanowi załącznik do zapytania ofertowego nr 4.
 1. 8.    Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,        nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – Remont dachu budynku nr 5  ul. Bernardyńska 2  01.10.2020”.
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 01 października 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii parter Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.
  2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 01.10.2020 r. -  informacja z otwarcia  ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.koscian pod treścią zapytania ofertowego.
 2. Oferty złożone po godzinie 11 00 nie będą rozpatrywane.
 3. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Postaremczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego  – jaroslaw.postaremczak@koscian.eu,
 4. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 1. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na wymianę pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 

sprawa numer BZP.271.2.42.2020;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

W załączeniu:

 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna.
 2. Rzut dachu.
 3. Przedmiar robót.
 4. Projekt umowy.
 5. Formularz  oferty.

           Zmiana treści zapytania ofertowego

           Nowy obowiązujący formularz oferty

          Informacja z otwarcia ofert

 

 

                                                                                                         z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                       Kierownik Biura Zamówień Publicznych