logo logo
logo bip
Zamówienia poniżej 30 000 EURO

Zapytanie ofertowe - dostawa tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, dnia  11.05.2020 r.

BZP. 271.2.21.2020

                                                                                     

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na  dostawę tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana.

 

Zamawiający:   Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 2. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać  zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
 4. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – tonery”- nie otwierać przed 18.05.2020 r.  lub przesłać elektronicznie na adres bzp@koscian.pl. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, xps, rtf, .odt.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2020 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych
 6. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 7. Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w formularzu cenowym dokona poprawy omyłek rachunkowych o czym zawiadomi Wykonawcę.
 8. Wymagania co do oferty:

1)      Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)      ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 1. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:  Kierownik Biura Informatyki - Rafał Sołtysiak, Leszek Łakomy tel. 065 512 14 66 wew. 212.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 3.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 4. Zaproponowanie innych produktów niż wymienionych w formularzach cenowych, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 5. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w formie zapytania ofertowego na dostawę tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana/sprawa numer BZP.271.2.21.2020;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

W załączeniu:

1)       Formularz cenowy – Biuro Informatyki.

2)       Formularz cenowy – Straż Miejska.

3)       Formularz oferty.

4)       Projekt umowy.

           Oświadczenie o prowadzeniu rachunku

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.05.2020 r. - Dostawa tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

        Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonanie studium dla miasta Kościana

Kościan, dnia 23 kwietnia 2020 r.

BZP. 271.2.16.2020

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

1)      wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej (obszar objęty planem 20,9 ha),

2)      wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej.

3)      wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Kościana

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy 50 tygodni.
 2.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Zamówienie będzie realizowane w częściach:

Cz. I - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej (obszar objęty planem 20,9 ha),

Cz. II - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej,

Cz. III - wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Kościana

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części lub dowolnie wybrane.

 1. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w projektach umów- załącznik nr 1 dla cz. I, zał. nr 2 do cz. II, zał. nr  3 do cz. III do zapytania ofertowego.
 2. Kryterium wyboru oferty dla każdej części : najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ceny:

1)      cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzami ofertowymi dla poszczególnych części zamówienia ( załącznik nr 4 do cz. I, zał. nr 5 do cz. II, zał. nr 6 do cz. III  do zapytania ofertowego),

2)      cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie,

 1. Wymagania co do oferty:

1)      Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę/y w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)      Ofertę/y podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis

Zapytanie ofertowe – cz. I wykonanie planu zagospodarowania ul. Północna,

                                   - cz. II wykonanie planu zagospodarowania ul. Czempińska,

                                   - cz. III wykonanie zmiany Studium.

…… nie otwierać przed 06.05.2020”. Ofertę/y należy złożyć do dnia 06 maja 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.

 1. Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2020 r. -  informacja z otwarcia  ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.koscian pod treścią zapytania ofertowego.
 2. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w formularzu oferty dokona poprawy omyłek rachunkowych o czym zawiadomi Wykonawcę.
 4. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Postaremczak  – 65 512 11 11 wew. 105 lub 106.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 6.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 7. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 8. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w formie zapytania ofertowego na opracowanie planów i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta Kościana.

sprawa numer BZP.271.2.16.2020;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy od cz. I
 2. Projekt umowy do cz. II
 3. Projekt umowy do cz. III

           Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego.

          Projekt umowy powierzającej przetwarzanie danych osobowych.

 1. Formularz oferty do cz. I
 2. Formularz oferty do cz. II
 3. Formularz oferty do cz. III.

         Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2020r.

 

 

                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                             /-/ Regina Mielcarek

                                            Kierownik Biura Zamówień Publicznych

   Informacja z dnia 06.05.2020 r. z otwarcia ofert  - zapytanie ofertowe na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Zapytanie ofertowe - remont cząstkowy dróg masą bitumiczną

Kościan,  dnia 09 kwietnia 2020 r.

BZP. 271.2.14.2020  

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  na terenie miasta Kościana.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.06.2020 r.
 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w:

1)        szczegółowej specyfikacji technicznej – (załącznik nr 1),

2)        przedmiarze robót (załącznik nr 2).

 1. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 2. Sposób obliczenia: cena winna być wyliczona w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do formularza oferty kosztorysu ofertowego. Zalecana metoda kalkulacji, polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót i ich jednostkowych brutto. W ofercie należy podać cenę kosztorysową brutto w złotych polskich. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Cenę  należy skalkulować na podstawie przedmiaru i specyfikacji technicznej.

 1. Wymagania co do oferty:

1)        Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym wraz z załączonym kosztorysem ofertowym,

2)       ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

  UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację.

 1. Postanowienia do umowy z przyszłym Wykonawcą stanowi załącznik do zapytania ofertowego nr 4.
 1. 7.    Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:    Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – remont cząstkowy – Biuro Zamówień Publicznych nie otwierać przed  22.04.2020”.
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 kwietnia 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii parter Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.
  2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 22.04.2020 r. – informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.koscian pod treścią zapytania ofertowego
 2. Oferty złożone po godzinie 11 00 nie będą rozpatrywane.
 3. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie         przedmiotu zamówienia: Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta  – Główny Specjalista Mariola Malikowska-Thiel – e-mail: mariola.thiel@koscian.eu
 4. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl
 1. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych-ulic na terenie miasta Kościana.

sprawa numer BZP.271.2.14.2020;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

W załączeniu:

1)       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

2)       Przedmiar  robót.

3)       Formularz  oferty.

4)       Projekt umowy.

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

/-/ Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.04.2020 r. - zapytanie ofertowe na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Kościana 

Zapytanie ofertowe - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym na terenie miasta Kościana

Kościan,  dnia 08 kwietnia 2020r.

BZP. 271.2.15.2020  

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na  bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni  wzmocnionej destruktem asfaltowym na terenie miasta Kościana.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 29.05.2020 r.
 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w:

1)        szczegółowej specyfikacji technicznej – (załącznik nr 1),

2)        przedmiarze robót (załącznik nr 2),

3)        wykaz powierzchni dróg (załącznik nr 3).

 

 1. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonaną usługę.
 1. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 2. Sposób obliczenia: powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do formularza oferty kosztorysu ofertowego. Zalecana metoda kalkulacji, polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót i ich jednostkowych brutto. W ofercie należy podać cenę kosztorysową brutto w złotych polskich. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Cenę  należy skalkulować na podstawie przedmiaru i specyfikacji technicznej.

 1. Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.
 2. Wymagania co do oferty:

1)        Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)        ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację.

 1. Postanowienia do umowy z przyszłym Wykonawcą stanowi załącznik do zapytania ofertowego nr 4.
 1. 9.    Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,        nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – bieżące utrzymanie dróg destruktem asfaltowym – Biuro Zamówień Publicznych nie otwierać przed  20.04.2020”.
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii parter Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.
  2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 20.04.2020 r. -  informacja z otwarcia  ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.koscian pod treścią zapytania ofertowego.
 2. Oferty złożone po godzinie 11 00 nie będą rozpatrywane.
 3. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie        przedmiotu zamówienia: Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta – Główny Specjalista Mariola Malikowska-Thiel -  e-mail:  mariola.thiel@koscian.eu.
 4. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 1. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni  wzmocnionej destruktem asfaltowym na terenie miasta Kościana.

 

sprawa numer BZP.271.2.15.2020;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

W załączeniu:

1)       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

2)       Przedmiar  robót.

3)       Wykaz powierzchni dróg.

4)       Formularz  oferty.

5)       Projekt umowy.

 

 

                                                                                                                                z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                                /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                             Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 Informacja z otwarcia ofert - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnonej destruktem asfaltowym na terenie miasta Kościana