logo logo
logo bip
Zamówienia poniżej 30 000 EURO

Zapytanie ofertowe - wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynek nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

Kościan,  dnia 24 września 2020 r.

BZP. 271.2.42.2020  

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie  wymiany pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2020 r.
 2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w:

1)        szczegółowej specyfikacji technicznej – (załącznik nr 1),

       rys . rzut dachu (załącznik nr 2),

2)        przedmiarze robót (załącznik nr 3).

 1. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonanie robót budowlanych.
 1. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 2. Sposób obliczenia: powinna być wyliczona w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do formularza oferty kosztorysu ofertowego. Zalecana metoda kalkulacji, polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót i ich jednostkowych brutto. W ofercie należy podać cenę kosztorysową brutto w złotych polskich. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Cenę  należy skalkulować na podstawie przedmiaru i specyfikacji technicznej.

 1. Wymagania co do oferty:

1)             Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)             ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację.

 1. Postanowienia do umowy z przyszłym Wykonawcą stanowi załącznik do zapytania ofertowego nr 4.
 1. 8.    Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,        nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – Remont dachu budynku nr 5  ul. Bernardyńska 2  01.10.2020”.
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 01 października 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii parter Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.
  2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 01.10.2020 r. -  informacja z otwarcia  ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.koscian pod treścią zapytania ofertowego.
 2. Oferty złożone po godzinie 11 00 nie będą rozpatrywane.
 3. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Postaremczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego  – jaroslaw.postaremczak@koscian.eu,
 4. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 1. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na wymianę pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 

sprawa numer BZP.271.2.42.2020;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

W załączeniu:

 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna.
 2. Rzut dachu.
 3. Przedmiar robót.
 4. Projekt umowy.
 5. Formularz  oferty.

           Zmiana treści zapytania ofertowego

           Nowy obowiązujący formularz oferty

 

 

                                                                                                         z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                         /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                       Kierownik Biura Zamówień Publicznych