logo logo
logo bip
Zamówienia poniżej 30 000 EURO

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, 24 stycznia 2020 r.

BZP. 271.2.3.2020

                                                                                     

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na  dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 2. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w projekcie umowy- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
 3. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 4. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać  zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
 5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – art. biurowe”- nie otwierać przed 06.02.2020 r.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 06.02.2020 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych
 7. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 8. Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w formularzach cenowych dokona poprawy omyłek rachunkowych o czym zawiadomi Wykonawcę.
 9. Wymagania co do oferty:

1)      Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)      ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty.

 1. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: 

1)      Adam Noskowiak tel. 65 512 13  00  ( formularz cenowy Wydziału Organizacyjnego ) załącznik nr 1,

2)       Ilona Tic tel. 65 512 63 25 ( formularz cenowy Straży Miejskiej ) załącznik nr 2.

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 2.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 3. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 4. Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kościanie.

sprawa numer BZP.271.2.3.2020;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

                                                                                                                                   z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                                  /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                                  Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

W załączeniu:

1)        Formularz cenowy – Wydział Organizacyjny.

2)        Formularz cenowy – Straż Miejska.

3)        Formularz oferty.

4)        Projekt umowy.

          Oświadczenie - zał nr 3 do umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie znajdującym się na terenie miasta Kościana

Kościan,24.01.2020 r.

BZP. 271.2.4.2020

 

                                                                                    

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (.tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na usługę polegającą na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie znajdującym się na terenie miasta Kościana.

 

Zamawiający:   Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: trzy tygodnie od podpisania umowy.
 2. Zamówienie obejmuje następujące części:
 1. Cięcie na „czop” drzew oraz cięcie pielęgnacyjne (sanitarne, formujące i techniczne) krzewów i gałęzi w koronach drzew w mieście Kościanie.  
 2. Usunięcie drzew z terenów zieleni miejskiej w mieście Kościanie wraz z sfrezowaniem pni po wyciętych drzewach.
 3. Usunięcie drzew z zastosowaniem metody alpinistycznej (linowej) w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego wraz z sfrezowaniem pni po usuniętych drzewach.
  1. Zakres prac do wykonania poszczególnych części określają projekty umów oraz wykazy drzew – załączniki nr  od 1 do 6.
  2. Zamawiający dla części III nie dopuszcza wykonanie prac z  zastosowaniem sprzętu, którego dopuszczalna  masa całkowita przekracza 1,5 tony, a ogumienie ma jodełkowy wzór bieżnika (podnośnika koszowego, frezarki, rębaka, środków transportu itp.) z uwagi na niebezpieczeństwo zniszczenia ścieżek spacerowych. W przypadku zamarznięcia  nawierzchni alejek dopuszcza się możliwość użycia sprzętu technicznego o dopuszczalnej masie całkowitej  do 5 ton.
   1. Wymagania co do oferty:
   2. Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę/y w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,
   3. ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na część  od 1 do 3.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub dowolnie wybraną część.
 3. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 4. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać  zgodnie z formularzami oferty – załącznik do zapytania ofertowego od 7 do 9 Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
 5. Wskazane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapoznał się z przedmiotem zamówienia podczas wizji terenowej.
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu dla części III jest wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem zawodowym i osobą zdolną do wykonania zamówienia, to jest Wykonawca: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej  jedną usługę polegającą na usuwaniu drzew z zastosowaniem metody alpinistycznej (liniowej) o wartości co najmniej 10.000,00 brutto oraz załączy dokument potwierdzający, że usługa została wykonane należycie,
 2. Do oferty na część III należy dołączyć: sporządzony wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie– wzór dokumentu stanowi zał. nr  10 do zapytania ofertowego.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w pkt.. 8, 12 i 13 przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie część…..”. Ofertę należy złożyć do dnia 03 stycznia 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 03.02.2020 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
 3. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 4. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Bernard Mania   pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  65 512 14 16 wew. 216.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków   zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 7. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 8. Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na wykonanie zabiegów w drzewostanie znajdującym się w mieście Kościanie

sprawa numer BZP.271.2.4.2020;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 

 1. Projekt umowy  część I.

            Oświadczenie.

          2. Wykaz  drzew przeznaczonych do przycięcia „na czop” oraz do cięcia pielęgnacyjnego.

          3. Projekt umowy część II.

             Oświadczenie.

           4. Wykaz  drzew w pasach drogowych oraz innych terenach przeznaczonych do usunięcia.

             ( mapka )

           5. Projekt umowy część III.

              Oświadczenie.

           6. Wykaz   drzew przeznaczonych do  cięcia  pielęgnacyjnego i usunięcia z zastosowaniem metody  alpinistycznej –  część III.

             ( mapka)

           7. Formularz oferty część I.

           8. Formularz oferty część II.

           9. Formularz oferty część III.

          10. Wykaz usług.

 

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe -usługa biegłych - sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Miejskiej Kościan

Kościan, dnia 17 stycznia 2020 r.

BZP. 271.2.2.2020

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dotyczącą usługi biegłych na sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Miejskiej Kościan.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do  15.12.2020 r.
 2.  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych. Zamówienie będzie realizowane w częściach:

1)      wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży i wykupu przez Gminę Miejską Kościan,

2)      wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży,

3)      wycena lokali mieszkalnych,

4)      wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne,

5)      wycena nieruchomości gruntowych -użytkowanie wieczyste z przekształceniem i wykupem prawa użytkowania wieczystego, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania  wieczystego gruntów.

6)      wycena nieruchomości gruntowych – opłata adiacencka podział, opinia na temat wzrostu wartości nieruchomości w skutek podziału geodezyjnego,

7)      Wycena nieruchomości gruntowych – opłata adiacencka – infrastruktura techniczna

8)      wycena służebności gruntowych i przesyłu.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części lub dowolnie wybrane.
 2. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w projektach umów- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Kryterium wyboru oferty dla każdej części : najniższa cena.
 4. Sposób obliczenia ceny:

1)      cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty ( załącznik nr 2 do zapytania),

2)      cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie,

 1. Wymagania co do oferty:

1)      Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę/y w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)      Ofertę/y podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe –  operaty szacunkowe część …… nie otwierać przed 28.01.2020”. Ofertę/y należy złożyć do dnia 28 stycznia 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 28.01.2020 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
 3. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w formularzu oferty dokona poprawy omyłek rachunkowych o czym zawiadomi Wykonawcę.
 5. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Postaremczak  – 65 512 11 11 wew. 106.
 6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 7.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 8. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 9. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w formie zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych dla Gminy Miejskiej Kościan.

sprawa numer BZP.271.2.2.2020;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki:

 1. Projekty umów od cz.  1 do 8.
 2. Formularze oferty na cz. 1 do 8.
 3. Oświadczenie - zał nr  4 do umów od 1 do  8 
 4. Pytanie, odpowiedź  i zmiana do zapytania ofertowego

                                                                                                    z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                    /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                 Kierownik Biura Zamówień Publicznych