logo logo
logo bip

Kościan, dnia  11.05.2020 r.

BZP. 271.2.21.2020

                                                                                     

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na  dostawę tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana.

 

Zamawiający:   Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 2. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać  zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
 4. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – tonery”- nie otwierać przed 18.05.2020 r.  lub przesłać elektronicznie na adres bzp@koscian.pl. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, xps, rtf, .odt.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2020 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych
 6. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 7. Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w formularzu cenowym dokona poprawy omyłek rachunkowych o czym zawiadomi Wykonawcę.
 8. Wymagania co do oferty:

1)      Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)      ofertę podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 1. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:  Kierownik Biura Informatyki - Rafał Sołtysiak, Leszek Łakomy tel. 065 512 14 66 wew. 212.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 3.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 4. Zaproponowanie innych produktów niż wymienionych w formularzach cenowych, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 5. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w formie zapytania ofertowego na dostawę tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana/sprawa numer BZP.271.2.21.2020;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

W załączeniu:

1)       Formularz cenowy – Biuro Informatyki.

2)       Formularz cenowy – Straż Miejska.

3)       Formularz oferty.

4)       Projekt umowy.

           Oświadczenie o prowadzeniu rachunku

 

 Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.05.2020 r. - Dostawa tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

        Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych