logo logo
logo bip

Kościan, 02.06.2020 r.

BZP. 271.2.27.2020

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na utrzymanie czystości w ulicach gminnych, powiatowych
  i wojewódzkich w mieście Kościanie.

 

Zamawiający:   Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1,2,3,4,5 do zapytania ofertowego.
 3. Warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy załącznik do zapytania ofertowego nr 6.
  1. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.
 4. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.
 5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe – utrzymanie czystości w ulicach gminnych, powiatowych
    i wojewódzkich w mieście Kościanie”.
 6. Oferty należy złożyć do dnia 09 czerwca2020roku  do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.
 7. Otwarcie ofert nastąpi 09.06.2020 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
 8. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
  1. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do podpisania w imieniu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku niezałączenia pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
  2. Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w formularzu cenowym dokona poprawy omyłek rachunkowych o czym zawiadomi Wykonawcę.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  4. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
  5. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie  przedmiotu zamówienia:  Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej- Witold Waldowski tel. 502 196 606.
  6. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl lub , e-mail- witold.waldowski@koscian.eu.
  7. Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) w formie zapytania ofertowego na  utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w mieście Kościanie sprawa numer BZP.271.2.27.2020;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Wykaz ulic do sprzątania.
 3. Wykaz powierzchni chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych   oraz azyli przy przejściach dla pieszych do zamiatania ręcznego .
 4. Wykaz parkingów w Strefie Płatnego Parkowania do zamiatania.
 5. Wykaz koszy do opróżniania w ulicach.
 6. Projekt umowy.

          Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego.

         7. Formularz oferty.

            Formularz cenowy.

 

 

                                                                                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                            Regina Mielcarek

                                                                                                              Kierownik Biura Zamówień Publicznych