logo logo
logo bip

Kościan, dnia 23 kwietnia 2020 r.

BZP. 271.2.16.2020

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

1)      wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej (obszar objęty planem 20,9 ha),

2)      wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej.

3)      wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Kościana

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy 50 tygodni.
 2.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Zamówienie będzie realizowane w częściach:

Cz. I - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej (obszar objęty planem 20,9 ha),

Cz. II - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej,

Cz. III - wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Kościana

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części lub dowolnie wybrane.

 1. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w projektach umów- załącznik nr 1 dla cz. I, zał. nr 2 do cz. II, zał. nr  3 do cz. III do zapytania ofertowego.
 2. Kryterium wyboru oferty dla każdej części : najniższa cena.
 3. Sposób obliczenia ceny:

1)      cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzami ofertowymi dla poszczególnych części zamówienia ( załącznik nr 4 do cz. I, zał. nr 5 do cz. II, zał. nr 6 do cz. III  do zapytania ofertowego),

2)      cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie,

 1. Wymagania co do oferty:

1)      Wykonawca zainteresowany realizacją zlecenia złoży ofertę/y w formie papierowej zgodnie z formularzem ofertowym,

2)      Ofertę/y podpisuje osoba upoważniona do podpisywania zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA; Niespełnienie wymagań zawartych w ppunkcie 1), 2) przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

 1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis

Zapytanie ofertowe – cz. I wykonanie planu zagospodarowania ul. Północna,

                                   - cz. II wykonanie planu zagospodarowania ul. Czempińska,

                                   - cz. III wykonanie zmiany Studium.

…… nie otwierać przed 06.05.2020”. Ofertę/y należy złożyć do dnia 06 maja 2020 roku  do godziny 1100 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.

 1. Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2020 r. -  informacja z otwarcia  ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.koscian pod treścią zapytania ofertowego.
 2. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w formularzu oferty dokona poprawy omyłek rachunkowych o czym zawiadomi Wykonawcę.
 4. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Postaremczak  – 65 512 11 11 wew. 105 lub 106.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 6.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 7. Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.
 8. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w formie zapytania ofertowego na opracowanie planów i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta Kościana.

sprawa numer BZP.271.2.16.2020;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy od cz. I
 2. Projekt umowy do cz. II
 3. Projekt umowy do cz. III

           Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego.

          Projekt umowy powierzającej przetwarzanie danych osobowych.

 1. Formularz oferty do cz. I
 2. Formularz oferty do cz. II
 3. Formularz oferty do cz. III.

         Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2020r.

 

 

                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                             /-/ Regina Mielcarek

                                            Kierownik Biura Zamówień Publicznych

   Informacja z dnia 06.05.2020 r. z otwarcia ofert  - zapytanie ofertowe na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.