logo logo
logo bip
Zamówienia powyżej 30 000 EURO

Przetarg nieograniczony- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana

 

Ogłoszenie nr 608520-N-2019 z dnia 10.10.2019 r. - przetarg niwograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana

SIWZ

1. Opis przedmiotu zamówienia dla części I.

2. Opis przedmiotu zamówienia dla części II.

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

6. Informacja o grupie kapitałowej.

7. Wykaz sprzętu dla części I.

8. Wykaz sprzętu dla części II.

9. Formularz oferty dla części I.

10. Formularz oferty dla części II.

11. Projekt umowy dla części I.

12. Projekt umowy dla części II.

       Oświadczenie o zatrudnieniu.

Przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu

Ogłoszenie nr 605282-N-2019 z dnia 03.10.2019 r.   na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego  w kwocie do 3 500 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej Kościan

Zmiana ogłoszenia nr 540212892-N-2019  z dnia 08.10.2019 r.

 SIWZ

1. Sprawozdania na 30.06.2019

2. na 31.12.2018 r.

3.na 31.12.2017 r.

4.na 31.12.2016 r.

załączniki od 5 do 5.9 Opinie Regionalnej izby Obrachunkowej

załącznik nr 6 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza

załączniki od nr 7 - 7.6 Uchwały Gminy Miejskiej Kościan

załącznik nr 8 - Wykaz instytucji, w których gmina posiada zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji

załącznik  nr 9 - ośwadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

załącznik nr 10 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

załącznik nr 11 - grupa kapitałowa

załącznik nr 12 - formularz oferty

Zmiana siwz z dnia 08.10.2019 r.

 Pytania, odpowiedzi i zmiana siwz z dnia 14.10.2019 r.

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Czempińskiej w Kościanie

 

 Ogłoszenie nr 603782-N-2019 z dnia 30.09.2019 r. - przetarg nieograniczony dot: budowy ul. Czempińskiej w Kościanie.

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Karta gwarancji.

    oświadczenie o zatrudnieniu

  Pytania, odpowiedzi i zmiana siwz z dnia 11.10.2019 r.

  Uzgodnienia

  Wymagania ogólne

II Przebudowa oświetlenia ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Pułaskiego w Kościanie

Ogłoszenie nr 591231-N-2019 z dnia 29.08.2019 r. - Przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”.

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa.

     1.1. Projekt budowlany oświetlenia w ul. Północnej i Pułaskiego - opis.

     1.2. Projekt budowlany oświetlenia w ul. Północnej i Pułaskiego - PZT.

     1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

     1.4. Przedmiar robót.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiazanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

     karta gwarancji

     oświadczenie o zatrudnieniu.

9. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.09.2019 r.

Przebudowa ul. Północnej oraz budowa drogi ul. Pułaskiego.

Ogłoszenie nr 585316-N-2019 z dnia 12.08.2019 r. - przetarg nieograniczony dot: Przebudowy ul. Północnej oraz budowy drogi ul. Pułaskiego w Kościanie.

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa.

    1.1. Projekt budowlano wykonawczy ul. Północna i Pułaskiego - opis.

    1.2. Projekt budowlano wykonawczy ul. Północna i Pułaskiego - rys. 1.

    1.3. Projekt budowlano wykonawczy ul. Północna i Pułaskiego - rys. 2.

    1.4. Projekt budowlano wykonawczy ul. Północna i Pułaskiego - PSOR.

    2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

    3.1. Przedmiar robót.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Karta gwarancji.

    oświadczenie o zatrudnieniu.

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.08.2019 r.

10. Pytania i odpowiedzi, zmiana siwz z dnia 23.08.2019 r.

11. Uzgodnienia.

Przetarg nieograniczony- przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Pułaskiego w Kościanie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584683 z dnia 09.08.2019 r. - przetarg nieograniczony dot: przebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Pułaskiego w Kościanie.

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa.

     1.1. Projekt budowlany oświetlenia w ul. Północnej i Pułaskiego - opis.

     1.2. Projekt budowlany oświetlenia w ul. Północnej i Pułaskiego - PZT.

     2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

     3.1. Przedmiar robót.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Karta gwarancji.

    Oświadczenie o zatrudnieniu.

 

Przetarg nieograniczony- budowa oświetlenia w os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie

 

Ogłoszenie o zamówieniu numer 584250-N-2019 z dnia 09.08.2019 r.- przetarg nieograniczony dot:. budowy oświetlenia drogi oraz przebudowy oświetlenia placu w os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa.

    1.1. Projekt budowlany- budowa oświetlenia os. Konstytucji - opis.

    1.2. Projekt budowlany-  budowa oświetlenia  os. Konstytucji - PZT-SIZ

    1.3. Projekt budowlany - przebudowa oświetlenia os. Konstytucji - plac - opis.

    1.4. Projekt budowalny - przebudowa oświetlenia os. Konstytucji - plac PZT-SIZ.

     2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiotu robót- budowa oświetlenia w os. Konstytucji.

     2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- przebudowa oświetlenia os. Konstytucji - plac.

     3.1. Przedmiar robót - budowa oświetlenia os. Konstytucji.

     3.2. Przedmiar robót - przebudowa oświetlenia os. Konstytucji - plac.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie o podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Karta gwarancji.

    Oświadczenie o zatrudnieniu.