logo logo
logo bip
Zamówienia powyżej 30 000 EURO

Roboty wewnętrzne w ramach zadania Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Kościanie

Ogłoszenie nr 774654-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. - przetarg nieograniczony na roboty wewnętrzne w ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Koscianie na os. Konstytucji 3 Maja. 

 siwz

1. Dokumentacja projektowa:

    1). PB  zamienny opis.

          PB rys.

          PW opis.

          PW rys. arch.

          PW arch. projekt wyposażenia wnętrz 1

          PW arch. projekt wyposażenia wnętrz 2

          PW branża sanitarna 1 opis

          PW branża sanitarna 2 rys.

          PW branża sanitarna 3 rys.

          PW branża sanitarna 4 rys.

          PW branża sanitarna 5 rys.

          PW elektryka 1

          PW elektryka 2

          PW elektryka 3

          PW elektryka 4 rozdzielnice

          PW elektryka 5 SSWiN rolety

   2).   STWiOR.

   3).  Przedmiary.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego

5. Informacja o grupie kapitałowej

6. Wykaz robót

7. Formularz oferty

8. Projekt umowy

    Karta gwarancji

    Oświadczenie o zatrudnieniu

   Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego

Przetarg nieograniczony - przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan

Ogłoszenie nr  770098-N   z dnia 22.12.2020 r. - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościanskim Kanałem Ulgi w Gminie Miejskiej Kościan

SIWZ

1) projekt budowlano wykonawczy - opis techniczny

    rys. 1 pzt-kd

    rys. 2 profil

    rys.3 studnie

   rys. 4 wylot

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3) przedmiar robót

4) opinia geotechniczna

5) projekt budowlany- rozbiórka budynku

    rys 1. bud. gospodarczy

    rys. 2 bud. gospodarczy

    rys. 5 bud. gospodarczy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego.

    Karta gwarancji.

    

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony - modernizacja części budynku mieszkalno - garażowego na pomieszczenia biurowe

 

 Ogłoszenie nr 760102-N-2020 z dnia 01.12.2020 r na modernizację części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 22

SIWZ

1. Dokumentacja projektowa:

     1). projekt budowlany - zmiana spodobu użytkowania części budynku gospodarczo mieszkalnego na pomieszczenia biurowe.

     2). projekt budowlany - branża elektryczna,

     3). projekt techniczny - branża elektryczna i teletechniczna,

     4). STWiOR,

     5). przedmiary.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

 4. Zobowiazanie podmiotu trzeciego.

 5. Informacja o grupie kapitałowej.

 6. Wykaz robót.

 7.Formularz oferty.

 8. Projekt umowy.

      karta gwarancji

      oświadczenie o zatrudnieniu

      oświadczenie o prowadzeniu rachunku

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.12.2020 r.

9. Zmiana siwz- wykonawcy z dnia 12.10.2020 r.

10. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2020 r.

       rzut przyziemia - instalacja klimatyzacji

11. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.12.2020 r.

      załączniki od nr. 1 do 8

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościan będących we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 550220028-N-2220 z dnia 05.11.2020 na konserwację oświetlenia dróg  i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościan będących we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony - montaż zewnętrznej stolarki okienno- drzwiowej w ramach zadania Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Kościanie

Ogłoszenie  nr 566112- N -2020 z dnia 24.07.2020 r. - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  montaż zewnetrznej stolarki okienno-drzwiowej w ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja.

SIWZ

1.Dokumentacja - 1)Projejt budowlany zamienny

   2) projekt budowlany wykonawczy

      pb. rys. 

      detale

   3) przedmiar robót

   4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

5. Informacja o grupie kapitałowej.

6. Wykaz robót.

7. Formularz oferty.

8. Projekt umowy.

    Karta gwarancji

   Oświadczenie o zatrudnieniu

   Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego

 Informacja o zmianie załącznika nr 3

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (zał. nr 3 do siwz)