logo logo
logo bip
Zamówienia powyżej 30 000 EURO

Zaproszenie do składania ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje

Kościan, dnia 29.04.2020 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR

PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIAN W 2020 ROKU

       WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU

 

 1. Zamawiający

           

     Nazwa:  Gmina Miejska Kościan

            Adres:   Al. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan

NIP: 6981805739

Regon: 411050600

e-mail: bzp@koscian.pl

internet www.bip.koscian.pl

Tel.  65 511 43 45

Fax. 65 512 27 00

2. Warunki składania ofert.

Niniejsze  postępowanie na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.  poz. 1843) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się w/w ustawy.

3. Szczegółowe warunki postępowania   znajdują się w poniższych dokumentach:

    1).Ogłoszenie, specyfikacja, formularz oferty, oświadczenie.

      2).  Klauzula informacyjna.

3) Sprawozdania z wykonania budżetów 

Sprawozdania budżetowe

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Rady Miejskiej Kościana

4. Zmiana sposobu składania ofert.

5. Zestawienie zobowiązań.

6. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2020 r.

    SPRAWOZDANIA  BUDŻETOWE  ZA 2017 r.

 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r.

    Skan dokumentu o wyborze organu wykonawczego.

    Skan uchwały o powołaniu Skarbnika.

8. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.05.2020 r.

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

        Piotr Ruszkiewicz