logo logo
logo bip

Nr sprawy – 11/ZP/2014

Zgodnie  § 30 ust. 8  Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich  Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielanie zamówienia  w trybie negocjacji bez ogłoszenia w celu wykonania remontu budynku napowietrzania oraz zbiornika wody uzdatnionej nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jesionowej w Kościanie oferta firmy F.H.U. „ADVI” Wiesław Adamczewski ul. Wschodnia 9, 64-000 Kościan  została złożona jako jedyna i uznana za  najkorzystniejszą.
W/w oferta otrzymała 100 punktów wg kryterium oceny określonym w SIWZ.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana niezwłocznie, z pominięciem obowiązującego terminu zgodnie z  § 30  ust.10 w/w regulaminu.