logo logo
logo bip
Szkoła Podstawowa nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                                Kościan, 12 sierpień 2013 r.

222.18.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje się, że

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 02.09.2013 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2013/2014

przyjęto ofertę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Spółka z o.o. ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno - cena 71.897,76 zł,

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów - kryterium 100 % cena

Kolejność

1.

Firma Usługowo-Handlowa „Marcin” Radosław Ciesielski

Ul. Nowowiejskiego 11; 64-000 Kościan

82,79

I

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Spółka z o.o.
ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno

100,00

II

Izabela Korzeniowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 02.09.2013 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2013/2014.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs3koscian.edupage.org
www.bip.koscian.pl


Kościan: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 02.09.2013 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2013/2014.
Numer ogłoszenia: 305550 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie , ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 512 12 34, faks 0-65 512 12 34.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs3koscian.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 02.09.2013 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2013/2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania-osiedle Gurostwo do siedziby Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie (Szkoła Podstawowa nr 3 z klasami integracyjnymi i Gimnazjum nr 3 z klasami integracyjnymi), i odwóz dzieci i młodzieży ze szkoły do miejsca zamieszkania w następującym zakresie: a) dowóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 7:20, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24 b) dowóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 7:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24 lub do ppkt a) i b) dowóz jednocześnie dwoma autokarami, każdy 50 os. podstawione na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 7:30, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24 c) dowóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 8:30 lub 9:20 lub 10:10 , trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia24; d) odwóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 12:40 lub 15:10, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; e) odwóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 13:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; f) odwóz -autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 14:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; 2. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów. 4. Dowozy i odwozy mogą odbywać się w innych godzinach ustalonych i uzgodnionych Zamawiającego z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia obejmuje dzienny limit długości trasy przewozów w oparciu o plan dowozów i odwozów 6 kursów x 6 km = 36 km w efektywne dni pracy placówki w ciągu roku szkolnego. 5. Dowozy i odwozy mogą odbywać się pojazdami zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów i opiekuna..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem o której mowa w art. 5 Ustawy o Transporcie Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia-Załącznik Nr 2 do SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia -Załącznik Nr 2 do SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia -Załącznik Nr 2 do SIWZ

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia -Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs3koscian.edupage.org www.bip.koscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 3 64-000 Kościan, ul. Wyzwolenia 24 tel. 65/511-73-40, tel/fax. 65/512-12-34 http://zs3koscian.edupage.org.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół nr 3 64-000 Kościan, ul. Wyzwolenia 24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Kościan, 31 sierpień 2012 r.

ZSnr3  271.8.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje się, że

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 03.09.2012 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2012/2013

przyjęto ofertę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Spółka z o.o. ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno - cena 67.716,00 zł,

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów - kryterium 100 % cena

Kolejność

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Spółka z o.o.
ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno

100,00

I

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Kościan: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 03.09.2012 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2012/2013.
Numer ogłoszenia: 168943 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie , ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 512 12 34, faks 0-65 512 12 34.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs3koscian.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 03.09.2012 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2012/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania-osiedle Gurostwo do siedziby Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie (Szkoła Podstawowa nr 3 z klasami integracyjnymi i Gimnazjum nr 3 z klasami integracyjnymi), i odwóz dzieci i młodzieży ze szkoły do miejsca zamieszkania w następującym zakresie: a) dowóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 7:20, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24 b) dowóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 7:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24 lub do ppkt a) i b) dowóz jednocześnie dwoma autokarami, każdy 50 os. podstawione na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 7:30, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24 c) dowóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 8:30 lub 9:20 lub 10:10 , trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia24; d) odwóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 12:40 lub 15:10, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; e) odwóz - autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 13:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; f) odwóz -autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 14:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; 2.W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów. 4.Dowozy i odwozy mogą odbywać się w innych godzinach ustalonych i uzgodnionych Zamawiającego z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia obejmuje dzienny limit długości trasy przewozów w oparciu o plan dowozów i odwozów 6 kursów x 6 km = 36 km w efektywne dni pracy placówki w ciągu roku szkolnego 5.Dowozy i odwozy mogą odbywać się pojazdami zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów i opiekuna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem o której mowa w art. 5 Ustawy o Transporcie Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia-Załącznik Nr 2 do SIWZ.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia -Załącznik Nr 2 do SIWZ.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia-Załącznik Nr 2 do SIWZ.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia-Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        koncesję, zezwolenie lub licencję

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                   

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs3koscian.edupage.org www.bip.koscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 3, ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 655117340, tel/faks 655121234.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012 godzina 11:00, miejsce: miejsce: Zespół Szkół nr 3, ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 01.09.2011 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2011/2012.

Kościan: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 01.09.2011 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 240080 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 3 w Kościanie , ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 512 12 34, faks 0-65 512 12 34.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: zs3koscian.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w terminie od 01.09.2011 r. do ostatniego dnia roku szkolnego 2011/2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania-osiedle Gurostwo do siedziby Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie (Szkoła Podstawowa nr 3 z klasami integracyjnymi i Gimnazjum nr 3 z klasami integracyjnymi), i odwóz dzieci i młodzieży ze szkoły do miejsca zamieszkania w następującym zakresie: a)dowóz - dwa autokary 50 os. podstawione na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 7:30, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; b)dowóz - jeden autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 9:20, lub 10:25 lub 11:20 , trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; c)odwóz - jeden autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 11:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; d)odwóz - jeden autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 12:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; e)odwóz - jeden autokar 50 os. podstawiony na ul. Wyzwolenia 24 o godz. 14:40, trasa: ul. Wyzwolenia 24 - Osiedle Gurostwo - ul. Wyzwolenia 24; 2.W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów. 4.Dowozy i odwozy mogą odbywać się w innych godzinach ustalonych i uzgodnionych Zamawiającego z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia obejmuje dzienny limit długości trasy przewozów w oparciu o plan dowozów i odwozów 6 kursów x 6 km = 36 km w efektywne dni pracy placówki w ciągu roku szkolnego 5.Dowozy i odwozy mogą odbywać się pojazdami zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów i opiekuna...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                  Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) 1)Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia - nie spełnia)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        koncesję, zezwolenie lub licencję

·        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                   

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs3koscian.edupage.org www.bip.koscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 3, ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 655117340, tel/faks 655121234..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół nr 3, ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

załączniki