logo logo
logo bip
Szkoła Podstawowa nr 4

Dostawa bonów towarowych

 

Kościan, 09.03.2006 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 poniżej 60 000,00 euro

 

 Zespół Szkół nr 4 w Kościanie

64-000 Kościan

ul. 27 Stycznia 1

Tel. 512-28-55 Fax 511 98 80

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, ul. 27 Stycznia 1.

Kod CPV – 22865000 - 1

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 5.04.2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie w godz. 8.00 – 15.00.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- w sprawach formalnych procedury niniejszego zamówienia publicznego:

Leszek Michalczak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

tel. (0prefiks65) 512 28 55,

- w sprawach merytorycznych:

Beata Zbąska tel. (0prefiks65) 512 28 55.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie szkoły. Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2006 r. o godz. 930.

 

Otwarcie ofert  nastąpi dnia 24.03.2006 r., o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, w gabinecie dyrektora.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą.

 

Nie przewiduje się wadium.

 

Kryteria oceny ofert:

  • cena (koszt) – 50%,
  • liczba punktów położonych na terenie miasta Kościana, w których będzie możliwa realizacja bonów towarowych – 50%.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

                                                            Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

 

                                                                              Leszek Michalczak