logo logo
logo bom
Akta stanu cywilnego

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (ŻONY OJCA) (USC 13)

 

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (ŻONY OJCA)

  

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek (USC 16)

osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

do wglądu: dokumenty tożsamości małżonków 

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Stawiennictwo osobiste.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłaty skarbowej nie pobiera się.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

 

VII.       UWAGI

 

Jeżeli ojciec/matka małoletniego dziecka zawarł/zawarła małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/która nie jest ojcem/matką dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko.

W przypadku ukończenia przez dziecko 13 roku życia wymagana jest osobista zgoda dziecka na zmianę nazwiska.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem  ojca dziecka.

Oświadczenie o nadaniu nazwiska męża matki (żony ojca) można złożyć przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego na terenie rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie takie małżonkowie muszą złożyć wspólnie.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości
Wniosek do Wojewody o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie