logo logo
logo bom
Ewidencja ludności

KARTA DUŻEJ RODZINY (USC 38 )

 

WYDAWANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. WNIOSEK o wydanie karty, 

              OŚWIADCZENIE dotyczące władzy rodzicielskiej,

              OŚWIADCZENIE o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka,

              OŚWIADCZENIE o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,

              INFORMACJA o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

2. Członek rodziny wielodzietnej wskazuje we wniosku, czy wniosek dotyczy karty zwykłej czy

    elektronicznej,

    We wniosku o przyznanie karty elektronicznej należy wskazać jednocześnie członków

    rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

    W przypadku ubiegania się o kartę elektroniczną należy przedstawić:

-    adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

3. do wglądu:

-      w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

-      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

-      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

-      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

-      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

-      w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat i nadal pozostają w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i nadal się uczą – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Okazanie odpisów aktu urodzenia nie jest wymagane w przypadku, gdy osoba urodziła się na terenie miasta lub gminy Kościan.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście. Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

do 60 dni. W chwili dostarczenie wyprodukowanej karty, wnioskodawca zostanie poinformowany o możliwości odbioru.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Karta wydawana jest bezpłatnie,

Za wydanie duplikatu karty, w przypadku jej kradzieży, zgubienia lub zniszczenia, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 9,40 zł, która stanowi dochód budżetu państwa.

Wymienioną kwotę należy wpłacić na konto urzędu miejskiego Kościana, numer konta:

84 8666 0004 0103 7426 2000 0001 z dopiskiem „opłata za wydanie duplikatu KDR” w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. O karcie dużej rodziny  

 

VII.       UWAGI

 

Karta potwierdzająca uprawnienia członka rodziny wielodzietnej jest wydawana:

-      rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,

-      dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia,

-      dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły (uczelni), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

-      dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 lat – na okres ważności orzeczenia,

-      dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mirosława Dominiczak inspektor urzędu stanu cywilnego

Renata Noskowiak inspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 65 512-31-96

 WNIOSEK o wydanie karty,

 OŚWIADCZENIE dotyczące władzy rodzicielskiej,

 OŚWIADCZENIE o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka,

 OŚWIADCZENIE o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,

 INFORMACJA o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. 

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)


Lista wiadomości