logo logo
logo bom
podział

DECYZJA PODZIAŁOWA (GM 16-2)

WYDANIE DECYZJI PODZIAŁOWEJ NIERUCHOMOŚCI

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o wydanie decyzji podziałowej nieruchomości (GM 16-2) oraz klauzula informacyjna (KI 16-2)  .

2.     Załączniki:

- postanowienie opiniujące proponowany podział nieruchomości,

- projekt podziału nieruchomości,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

- wykaz ze zmian gruntowych.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

VII.       UWAGI

 

1.     Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.

2.     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Sylwia Nisiewicz 

Lista wiadomości