logo logo
logo bom
rolny i leśny

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO (BW II)

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1381 ze zmianami), art. 6 ust.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U.z 2013 r. poz. 465 ze zmianami), art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży lub umowa dzierzawy (do wglądu).

2. Wypełniony formularz IG-1 w przypadku podatku rolnego, z załącznikami ZR-1/A;ZR-1/B.

3. Wypełniony formularz IL-1 w przypadku podatku leśnego, z załącznikami ZL-1A; ZL1/B.

 II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Podatków i Windykacji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Lista wiadomości