logo logo
logo bom
rolny i leśny

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO (BW XVIII)

 

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA ORAZ KOREKTA PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  ( tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r.

Nr 136 poz. 969 ze zmianami), art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U.z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz DR-1 w przypadku podatku rolnego

2. Wypełniony formularz DL-1 w przypadku podatku leśnego.

 II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Podatków i Windykacji.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa :

  • nie podlega

VI. UWAGI:

1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Lista wiadomości