logo logo
logo bom
Skargi

Procedura rozpatrywania skarg (OR II)

 

PROCEDURA ROZPATRYWNIA SKARGPodstawa prawna: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. ( Dz.U. z 1997r Nr 78, poz 483) , Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 98, poz 1071, z późn. zm. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002r. Nr 5 poz. 46).

I WYMAGANE DOKUMENTY:

Nie są wymagane


II OPŁATY:


Brak opłatIII Jednostka odpowiedzialna:

Rada Miejska

Burmistrz

Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Naczelnicy Wydziałów

Wydział OrganizacyjnyIV TERMIN /SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY/:


  1. Gdy organ nie jest właściwy do rozpatrzenia – w terminie 7 dni przekazuje skargę właściwemu organowi zawiadamiając jednocześnie skarżącego

  2. Skargę załatwia w formie pisemnej jednostka odpowiedzialna bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia

  3. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art.35 kpa, urząd obowiązany jest zawiadomić strony podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.