logo logo
logo bom
Taksówki

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ(OŚ 4)

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

 

 

 

 I.          WYMAGANE DOKUMENTY

                                                    

1.     Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (OŚ 4)

 Klauzula informacyjna

2.     Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.

3.     Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa
w ustawie o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz spełniającymi warunki o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4.

4.     Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu - krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do ruchu jako taksówka. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również tytuł prawny do dysponowania pojazdem.

5.     Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

6.     Dowód uiszczenia opłaty na wydanie licencji.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

Do wglądu oryginały dokumentów stanowiących załączniki.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Za udzielenie licencji na okres:

od 2 do 15 lat             - 200,00 zł

powyżej 15 do 30 lat  - 250,00 zł

powyżej 30 do 50 lat  - 300,00 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

VII.       UWAGI

 

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

Lista wiadomości