logo logo
logo bom
Wybory

WNIOSKI DO POBRANIA

 

 

Na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

  • złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców - usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich,
  • złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 Usługi te są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej

Dodatkowo uruchomiona jest nowa usługa:

  • Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

Usługa jest dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

 

WYBORY - INNE INFORMACJE

 

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.  Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy.

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek, wniesiony na piśmie, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, może być dopisany do SPISU WYBORCÓW w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.Do 23 czerwca 2020 r.

 

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW (USC 33)

 

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

WNIOSEK „Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców” (USC 31),

do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy  

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo  lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 3 dni.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.  

 

 V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Kościanie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

 

VII.       UWAGI

 

Uprawnionym do wniesienia skargi jest wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Anna Majchrzak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPISIE WYBORCÓW (USC 34)

 

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPISIE WYBORCÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

WNIOSEK „Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców” (USC 32),

do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 3 dni. 

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się. 

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Kościanie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Skargę wnosi się w terminie 2 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

 

VII.       UWAGI

 

Uprawnionym do wniesienia skargi jest wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu wyborców. 

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego. 

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Anna Majchrzak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW (USC 35)

 

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A – wniosek (USC 34),

do wglądu:

dowód osobisty wnioskodawcy

 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B – wniosek (USC 34),

deklaracja (USC 33),

kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo lub elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 3 dni.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kościanie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 

VII.       UWAGI

 

Dopisanie do rejestru wyborców – część A

 

Wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek, wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym, właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok.

 

Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok.

 

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie miasta Kościana, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie miasta Kościana może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

Dopisanie do rejestru wyborców – część B

 

Wyborca – obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej (o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców), wpisany jest na własny wniosek.

Do wniosku muszą być dołączone:

kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium rzeczypospolitej Polskiej.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Anna Majchrzak inspektor urzędu stanu cywilnego

Żaneta Olszewska młodszy referent urzędu stanu cywilnego

tel. 501 975 728

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)