logo logo
logo bom
Zgony

REJESTRACJA ZGONU (USC 7)

 

REJESTRACJA ZGONU

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Zarejestrować zgon można wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Do urzędu może wejść tylko jedna osoba, bez osób towarzyszących.

Wprowadzone zasady obowiązują aż do odwołania.

 

   I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,

dokument tożsamości osoby zmarłej,

do wglądu:

dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon,

dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej,

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Patrz: UWAGI.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 egzemplarz skróconego odpisu aktu zgonu.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Zwolnione z opłaty skarbowej.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

- małżonek lub dzieci zmarłego,

- najbliżsi krewni lub powinowaci,

- pełnomocnik rodziny.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego, winno mieć formę pisemną i zawierać dane pracownika zakładu pogrzebowego, który będzie zgon zgłaszać.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewelina Pikosz podinspektor urzędu stanu cywilnego

Adrianna Dworczak podinspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 501 974 281

 

Opracował:  Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości