logo logo
logo bom
Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia -postępowanie uproszczone- (ZK VIII)

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

(postępowanie uproszczone)

 

I.      WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Wniosek zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia"(ZK 8) .

2. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia - „Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia" (ZK 7) .

3. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

4. Do wglądu:

-  dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie zgromadzenia

II.      SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

1. przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

2. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

3. przesłać faxem

4. przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu  Miejskiego Kościana

III.      TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. W przypadku gdy spełnione są wymogi formalne potrzebne do zorganizowania gromadzenia organizator otrzymuje kopię zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji o mającym się odbyć zgromadzeniu.

2. Decyzja o zakazie zgromadzenia /odmowna/ - nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

3. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

IV.      OPŁATY

Nie pobiera się

V.       TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

VI.      PODSTAWA PRAWNA

Rozdział 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach /Dz. U. z 2019 r., poz. 631 ze zm./  

VII.   UWAGI

1. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 2 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem w/w terminu nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń za zwołanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie temu zgromadzeniu.

2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

3. Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego /wyposażonego w identyfikator/, który jest obowiązany do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia i podejmuje tym celu przewidziane w ustawie środki.

4. Adres poczty elektronicznej MCZK: in@koscian.pl; koscian@koscian.pl oraz numer faksu: (0-65) 512 27 00, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

5. Przepisy ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

    - organizowanych przez organy władzy publicznej,

    - odbywanych w ramach działalności kościołów i innych  związków wyznaniowych.

VIII.    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

MCZK przy współudziale Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

  IX.     PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Monika Gryś - Kierownik Stałego Dyżuru

 

 X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Lista wiadomości