ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając  zgodnie z § 30 ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamiamy, iż w prowadzonym postępowaniu nr 5/ZP/2017 w sprawie udzielenia zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona przez ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana za  najkorzystniejszą. W/w oferta otrzymała 100 punktów wg kryterium oceny określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust 10 w/w regulaminu umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.