ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż działąjąc zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu procedur dokonywania zakupu
dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej
równowartości 30 000 euro zamykają zapytanie ofertowe nr 38/ZO/2017 na ogrodzenie przepompowni przy ul. Topolowej
w Kościanie bez dokonania wyboru oferty.