ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Skanowanie i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, przykanalików oraz studni. Projekt remontu kanalizacji, przykanalików, studni metodą bezwykopową.

 

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 10/ZP/2017 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez firmę Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk z ceną netto 237 206,00 zł. W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 w/w regulaminu umowa w sprawie realizacji zamówienia może zostać podpisana z pominięciem obowiązującego terminu.