ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie remontu istniejącej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Prusa i ul. Sierakowskiego
do Kilińskiego, ul. 14 Dywizji, ul. 27 Stycznia, ul. Topolowa, ul. Krzywa, ciąg od ul. Mostowej do przepompowni przy
ul. Bączkowskiego i od przepompowni do ul. Bączkowskiego w Kościanie metodą bezwykopową.

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.
zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 11/ZP/2017 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez firmę Cons Control System Marcin Kupiec
ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk z ceną netto 1 119 780,00 zł.
W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.


Zgodnie z § 30 ust. 10 w/w regulaminu umowa w sprawie realizacji zamówienia może zostać podpisana z pominięciem
obowiązującego terminu.