ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 roku samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 12/ZP/2017 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako jedyna została złożona oferta przez Pekao Leasing Sp. z o.o. ul. Grzybowska 53/57,00-950 Warszawa z ceną netto 1 387 804,00 zł netto.

W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia może zostać podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.