ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając  zgodnie z § 30 ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych
w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamiamy, iż w prowadzonym postępowaniu nr 2/ZP/2018
w sprawie udzielenia zamówienia na sprzedaż i dostawę na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie koagulantu PAX 18,
ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona przez P.P.H.U. Węglo-Stal Waldemar Biskupek
ul. Chrzanowska 50B, 44-100 Gliwice wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana za  najkorzystniejszą.
W/w oferta otrzymała 100 punktów wg kryterium oceny określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust 10 w/w regulaminu umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem
obowiązujących terminów.