Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wynajem pomieszczeń

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

 

Na wynajem na okres do 3 lat powierzchni znajdującej się w budynku zlokalizowanym, na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8 (Hala Sportowa Łazienki).

Nieruchomość przy ul. Szpitalnej 8 oznaczonej numerem geodezyjnym 3244/4 i 3245/3 zapisanej  w Księdze Wieczystej 33059 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

1. Powierzchnia :

-        Pomieszczenie nr 1 - pow. 41,62m2

-        Pomieszczenie nr 2 - pow. 58,51m2

-        Pomieszczenie nr 3 - pow. 94,91m2

-        Pomieszczenie nr 4 - pow. 14,53m2

Łączna powierzchnia: 209,57m2

2.    Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 8,00zł/m2 + podatek VAT  w wys. 23%

 

3.    Wadium do wpłaty w kwocie - 1.000,00 zł

 

Powierzchnia obejmująca obszar położony w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8 w granicy działki o nr ewid. 3244/4 i 3245/3  przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Czynsz ustalony w wyniku przetargu będzie podlegał waloryzacji wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego, z dniem 1 stycznia każdego roku.

 

Do czynszu ustalonego w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Czynsz zawiera opłatę za media oprócz opłaty za energię elektryczną.

 

Czynsz nie zawiera:

 

 

  1. Opłaty za energię elektryczną, za którą Najemca będzie płacił wg wskazań podlicznika wg obowiązującej stawki dostawcy.

 

  1. Opłaty za wywóz nieczystości stałych, które Najemca zobowiązany jest wywozić na koszt własny.

 

  1. Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2018r.

w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie,
ul. Nacławska 84 pokój nr 1, o godzinie 1000.

 

Aby przetarg wyłonił najemcę, oferent winien zaproponować stawkę wyższą od wywoławczej nie mniej niż o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

 

Wadium w podanej wyżej kwocie wpłacić należy do dnia 23.01.2018r. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie 59 8666 0004 0101 3548 2000 0001.

 

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od podpisania umowy najmu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż w terminie 3 dni, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu najmu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium,  a osoba reprezentująca osobę prawną bądź fizyczną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Przedmiotowe pomieszczenie będzie można oglądać do 23.01.2018r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Należy się jednak wcześniej umówić.

 

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Kościanie

tel. 65/ 512-04-77, 603 340 010

 

 

 

Kościan, dnia  05.01.2018r.

 

 

                                                                                          Dyrektor MOSiR Kościan

                                                                                              Przemysław Korbik