ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Załadunek, wywóz i odzysk wg kodu R10 komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków
w Kiełczewie.

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.
zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 3/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Usługi Agrotechniczne Jarosław Ratajak Piechanin 43,
64-020 Czempiń z ceną netto 45,00 zł netto za 1 tonę.
W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.
Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia może zostać podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.