Zawiadomienie o wyborze oferty

MOSiR 01/2018                                                                                           

 

Dotyczy postępowania pn.: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, przy ul. Nacławskiej 84

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2017r. poz. 1579 z późn zm..) zawiadamia się, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr 510754-N-2018 z dnia 26.01.2018r prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nacławska 84, 64-000 Kościan w trybie przetargu nieograniczonego oferta złożona przez  WOPR Leszno ul. Strzelecka 7,64-100 Leszno została uznana za najkorzystniejszą.

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 % termin płatności rachunku/faktury VAT

Razem

Kolejność

1.

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd z/s w Lesznie

Ul. Strzelecka 7

64-100 Leszno

60%

40%

100%

I

2.

Ratownictwo Wodne

Filip Orłowski

Ul. Dolina 5B/19

61-551 Poznań

51,90%

40%

91,90%

II

3.

Fundacja Wodna Służba Ratownicza

Ul. Kleczkowska 50

50-227 Wrocław

47,46%

40%

87,46%

III

4.

MULTIGRUPA Sp.Zo.o

Ul. Kościuszki 13/1A

50-037 Wrocław

44,79%

40%

84,79%

IV

 

 

 

                                                                                                            Dyrektor MOSiR Kościan

                                                                                                                 Przemysław  Korbik