ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy postępowania pn.: Budowa kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki z Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w m. Kiełczewo k. Kościana (64-000).

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 6/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta złożona przez STAR-INSTAL-BUD Sp. z o.o. uznana została za najkorzystniejszą. W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 25 ust. 4 zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę HL System Sp. z o.o. Wykonawca nie uzupełnił złożonej oferty o brakujący dokument, w określonym przez zamawiającego terminie.

Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 08 lipca 2018 r.