ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych wskazanych przez zamawiającego.

 

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich

Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 7/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona przez firmę Cons Control System wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.