ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Wykonywanie bezwykopowego remontu - wzmacnianiu studni betonowych kanalizacyjnych w sytuacjach awaryjnych.

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 4/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona przez firmę Cons Control System wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała 96 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązującyh terminów.