ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Działając zgodnie z § 31  ust 1 pkt. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach
Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamiamy, iż unieważniamy postępowanie nr 8/ZP/2018 pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kątnej w Kościanie.
Uzasadnienie
Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowane zamówienia.