ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodocociagi Kościańskie Sp. z o.o. informują zgodnie z § 44 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych
w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o., iż udzieliły zamówienia w trybie z wolnej ręki na rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w rejonie ul. Kątnej w Kościanie firmie Usługi Wykopowo-Budowlane Krzysztof Głowicki
Bonikowo, ul. Spółdzielcza 3A.