ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla potrzeb Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.


Na podstawie § 30  ust. 7 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się,
iż w postępowaniu nr 1/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Państwa
oferta wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana została za najkorzystniejszą.
W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.
Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.