ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa i montaż systemu napowietrzania otwartego na Stacji Uzdatniania Wody „Łazienki” zlokalizowanej na ul. Szpitalnej w Kościanie (64-000).

 

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 10/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta złożona przez WINDUR Sp. z o.o. ul. Dzięgielowa 7, 61-680 wpłynęła jako jedyna i tym samym została uznana została za najkorzystniejszą. W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ. Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.