ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Sprzedaż i dostawa na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie betonowych bloków przeznaczonych do remontu ścian poletka osadowego.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 12/ZP/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  Państwa oferta została uznana została za najkorzystniejszą. W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

 

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż oferta złożona przez IRIS BUD Sp. z o.o. została odrzucona.