ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z § 31  ust 1 pkt. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.
zawiadamiamy, iż unieważniamy postepowanie nr 11/ZP/2018 pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłapowskiego, Piaskowej i
Żółtowskiego Kościanie.
Uzasadnienie
Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowane zamówienia.