ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.
zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 2/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  oferta nr 2 złożona przez FU STAGER Grzegorz Stachowiak Sarbinowo 26/2, 64-125 Poniec została uznana za
najkorzystniejszą.
W/w oferta otrzymała po 100 pkt w każdym z trzech zadań, wg kryterium określonym w SIWZ.
Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 04.02.2019 r.
Pozostałe złożone oferty oraz ilość otrzymanych punktów w każdym z zadań:
- oferta nr 3 - Usługi Ogólnobudowlane i Wodno Kanalizacyjne R. Kornosz ul. Mieszka I 8,
  62-050 Mosina
                         zadanie nr 1 – 66,29 pkt.
                         zadanie nr 2 – 58,34 pkt.
                         zadanie nr 3 – 54,04 pkt.

- oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych ECOBUD J. Marciniak
  ul. Fl. Marciniaka 8, 64-020 Czempiń
                          zadanie nr 1 – 83,33 pkt.
                          zadanie nr 2 – 94,74 pkt.
                          zadanie nr 3 – 76,09 pkt.

Jednocześnie zamawiający informuje iż działając zgodnie z § 25  4 w/w regulaminu odrzuca ofertę firmy Future Constructions
Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 14/3, 60-576 Poznań. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.