Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji

Uchwała